Name
Message
Commit message
Actions
程序日志、程序状态变化通知
2020-01-01 17:02
程序日志查看
2019-12-20 00:22
- fixbug: 修复server节点和主节点断开连接后,不会对此重连BUG - 主界面添加master节点内存和CPU使用情况 - 程序详情界面添加,程序说明 & 内存CPU使用情况图表
2019-12-13 23:12
添加程序的一些优化
2019-12-12 13:39
修复github文档说明必须全部大写问题
2019-12-12 12:00